Za avtorje revije Pomurska obzorja

Za avtorje revije Pomurska obzorja

Revija Pomurska obzorja je strokovna tiskana periodična publikacija, ki jo izdaja Združenje Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU). Založnik revije Pomurska obzorja pa je: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Glavni namen izdajanja revije je objavljanje strokovnih prispevkov z naravoslovno, tehnično, biotehnično, medicinsko, humanistično in družboslovno vsebino ter tako seznanjati strokovno kakor tudi laično javnost z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena objavljanju strokovnih prispevkov, ki bodo obravnavali teme povezane s Pomurjem. Revija nadomešča pred tem izdajan Zbornik s konferenc PAZU, bodo pa v njej objavljeni tudi drugi v objavo sprejeti članki. Revija je odprto dostopna, objavljeni strokovni prispevki so prosto dostopni na spletni strani.

Navodila za pisanje prispevka


Pri pisanju prispevkov za objavo v reviji morajo avtorji upoštevati napisana in nenapisana pravila strokovnega izražanja, ki so namenjena zagotavljanju ponovljivosti poskusov ter jasnosti in doslednosti opisanih idej.

Obseg in jezik prispevka

 • Prispevek lahko praviloma obsega do 20.000 znakov.
 • Prispevek je lahko pisan v slovenskem ali angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem tujem jeziku.
 • Napisan mora biti v knjižnem jeziku, upoštevana morajo biti pravila strokovnega izražanja.
 • Uredništvo lahko vrne prispevek v jezikovni pregled.  
 • Avtor prispevka mora sam poskrbeti za lektoriranje prispevka, najbolje že pred oddajo v recenzijski postopek.

Oblikovanje prispevka

 • Prispevek naj bo napisan v programu Microsoft Word. V pripravljenem template (UZ UM Predloga_SLO_EN ali UZ UM Predloga_EN_SLO). 
 • Prva stran prispevka naj obsega naslov prispevka, povzetek (do max 150 besed) in ključne besede (min. 5 besed).
 • Vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu literature in obratno.
 • Citiranje in navajanje virov mora biti oblikovano skladno z APA standardi.
 • Prispevek mora biti pregledno strukturiran, po potrebi tudi z vmesnimi naslovi poglavij in podpoglavij.
 • Slike in tabele naj bodo vstavljene v besedilo. Opozarjamo, da je pri slikah, v kolikor niso last avtorja prispevka, potrebno pridobiti soglasje lastnika slike za njihovo objavo. To edino ne velja za slike, ki imajo javno domeno (javno last).

Prispevek mora biti oblikovan v skladu z navodili.

Oddaja prispevka

 • Prispevek mora biti posredovan na e-naslov: pazu@pazu.si (v *.doc) ali oddan preko spletne povezave Oddaj nov prispevek. Datoteko imenujte po priimku avtorja/avtorjev, če jih je več.
 • Za objavljeno avtorsko delo pripadajo avtorju vse moralne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice pa avtor prenese izključno na izdajatelja. 
 • Velja licenca: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
 • Prav tako vse prispevke, ki zadostijo kriterijem objave, brezplačno objavimo.