O PAZU

Velika večina pomurskih doktorjev znanosti živi in dela izven Pomurja. Ti trendi so, glede na razmere, razumljivi in jih realno tudi ni smiselno zaustavljati. Za nadaljnji razvoj Pomurja pa je zelo pomembno čim bolj zmanjšati negativne učinke, ki jih regija trpi zaradi migracij vrhunskih strokovnjakov. Ena izmed možnosti je večja in bolj učinkovita medsebojna povezanost vseh pomurskih doktorjev znanosti in posledično tudi naša večja navezanost na domačo regijo, tako na profesionalni kakor tudi na osebni ravni.

Sledeč tem ciljem smo ustanovili Združenje Pomurska Akademsko Znanstvena Unija (PAZU). Namen PAZU-ja je vzpostavljanje kreativnega akademskega okolja, medsebojno povezovanje članov, ki naj ne glede na trenutni kraj bivanja s svojim delom po lastnih močeh pripomorejo k razvoju naše domače regije. PAZU ima po več kot desetletju delovanja visok ugled v javnosti in širši družbeno ekonomski pomen. Je generator razvojnih idej in hkrati tudi tista gonilna sila, ki bo zagotovila njihovo realizacijo.

Ustanovitev PAZUloki2

V sklopu gibanja Znanost mladini je Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Slovenije v Murski Soboti vsako leto k sodelovanju pritegnil čez deset pomurskih doktorjev znanosti. To sodelovanje je bilo ob podpori Regionalne razvojne agencije Mura nadgrajeno in tako je bila na ustanovni skupščini dne 29. novembra 2002 ustanovljena Pomurska akademsko znanstvena unija – PAZU. Ustanovitev PAZU-ja je podprla tudi pomurska lokalna skupnost in mnogi najpomembnejši predstavniki pomurskega gospodarstva.

  • Ustanovna skupščina: 29.11.2002
  • Ustanovitev društva: 28. 3. 2003
  • Vpis v register društev: 19. 4. 2003

Cilji in aktivnosti

Osnovni cilj PAZU-ja je člane motivirati, da svoje delo čim bolj usmerijo v napredek Pomurja, kar bo zagotovo prispevalo k večji prepoznavnosti in s tem omogočilo nove priložnosti.

PAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti v Pomurju s tem da zlasti:
·         obravnava temeljna in aplikativna vprašanja znanosti in umetnosti;
·         sodeluje pri oblikovanju regionalne politike znanstveno-raziskovalne dejavnosti in umetniškega ustvarjanja;
·         sodeluje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj;
·         podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti v Pomurju;
·         spodbuja znanstvene in umetnostne dejavnosti pripadnikov madžarske narodne skupnosti v Sloveniji;
·         ustvarja možnosti za znanstveno-raziskovalno in umetnostno delo svojih članov;
·         izbira prejemnike nagrad, ki jih razpisuje Pomurska izobraževalna fundacija, regijska štipendijska shema, ustanova;
·         razvija, pospešuje in uresničuje sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami;
·         organizira krožke, delavnice in konference na področju znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti v Pomurju;
·         izdaja znanstvena dela, periodične publikacije, zbornike, poročila, biografije in bibliografije;
·         objavlja monografije svojih članov in sodelavcev;
·         organizira znanstvena posvetovanja, predavanja ter umetniške razstave;
·         izvaja in opravlja raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost.

Članstvo v PAZU

Članstvo v PAZU je regionalno in družbeno priznanje. Skladno s statutom ima PAZU častne, redne in izredne člane.

Redni član PAZU je lahko doktor znanosti, ki je rojen, živi ali je živel v Pomurju in znanstveno odličnost izkaže z izvirnim znanstvenim člankom v znanstveni publicistiki PAZU. Redni član PAZU je lahko tudi vrhunski umetnik, ki je rojen, živi ali je živel v Pomurju.

Za izrednega člana PAZU je lahko izvoljen doktor znanosti ali vrhunski umetnik, ki ne izhaja iz Pomurja, je pa dejavno povezan s Pomurjem ali je ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti.