Predstavitev
pom. akad. dr. Janez Ščančar
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Varstvo okolja

E-pošta: janez.scancar@ijs.si

Zaposlitev: Institut Jožef Stefan

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Po-doktorsko usposabljanje: 2001-2002, "Marie Curie" fellowship, CNRSLCABIE Univerza v Pau-ju, Francija Doktoriral leta 2000 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Elementi v sledovih pri dializnih bolnikih".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
prof. dr. Janez Ščančar, znanstveni svetnik IJS Šifra raziskovalca ARRS: 18359 Zaposlitev: Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija, Znanstveni svetnik na Odseku za znanosti o okolju, Vodja raziskovalne skupine za speciacijsko analizo elementov v sledovih Redni profesor na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), smer ekotehnologija, nosilec predmeta osnove ekologije in ekotoksikologije, predavatelj in nosilec predmeta kroženje elementov v sledovih v okolju na Univerzi v Novi Gorici. Glavno področja raziskovalnega dela: preučevanje vloge kovinskih ionov v okolju in živih organizmih z uporabo metod kemijske speciacije, razvoj analiznih metod za speciacijsko analizo elementov v sledovih, ki temeljijo na uporabi plinske ali tekočinske kromatografije povezane z masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo, uporaba stabilnih izotopov kot sledilcev procesov in pretvorb kemijskih zvrsti elementov v okolju in med analiznimi postopki, kvantifikacija kemijskih zvrsti elementov z metodo izotopskega redčenja ter preučevanje usode kovinskih nanodelcev v okolju in živih organizmih.