Predstavitev
pom. akad. dr. Darja Kerec
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Zgodovinopisje

E-pošta: darja.kerec@pef.uni-lj.si

Zaposlitev: Pedagoška fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2005 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Szecsiji, Gornja Lendava in Sobota od 13. stoletja do bitke pri Mohaču". Diplomirala leta 1999 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Sóbota na prelomu stoletja".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Njeno osrednje raziskovalno zanimanje zajema zgodovino Prekmurja, mednacionalne, razredne, verske in kulturne odnose na tem območju, madžarsko-slovenske odnose, odnose med Prekmurjem in osrednjim delom Slovenije, v širšem smislu pa tudi srednjeevropski prostor nekdanjega avstrijskega cesarstva in nato avstroogrske monarhije, ki je odločilno vplival na specifičen razvoj in identiteto prekmurskih Slovencev. Pri tem težišče raziskovanja usmerja na 19. in začetek 20. stoletja, zaradi neraziskanosti starejših obdobij, ki pogojujejo razvoj v tem obdobju, pa z nekaterimi temeljnimi raziskavami posega tako v starejši čas, kot tudi globlje v 20. stoletje. Specifičnost raziskovalne problematike ji narekuje tudi širši antropološko-kulturni pristop, saj zgolj s politično-vojaškimi dogodki ni mogoče celovito prikazati večplastne regionalne problematike.