Organi PAZU

Organi PAZU-ja so skupščina, predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče. Skupščina PAZU je najvišji organ PAZU-ja, ki ga sestavljajo redni člani PAZU. Pri delu skupščine lahko sodelujejo tudi izredni člani, vendar nimajo pravice glasovanja. Predsedstvo PAZU je izvršni organ skupščine in vodi delo PAZU-ja med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine.

Za uresničevanje posameznih nalog lahko ustanavlja PAZU stalna ali občasna telesa, v katera vključuje poleg članov tudi druge znanstvenike in umetnike.

Znanstvena in umetnostna dejavnost PAZU-ja se izvaja v okviru področij. PAZU ima naslednja področja: za družbene in humanistične vede, za matematične in naravoslovno tehnične vede in za umetnosti.

Predsedstvo PAZU sestavljajo:

-pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik;
-pom. akad. dr. Milan SVETEC, podpredsednik za naravoslovno tehnična področja;
-pom. akad. dr. Darja SENČUR PEČEK, podpredsednica za družboslovno humanistična področja;
-pom. akad. dr. Matjaž FARIČ, podpredsednik za umetnostna področja;
-pom. akad. dr. Romana KARAS, glavna sekretarka.

Nadzorni odbor PAZU sestavljajo:

-pom. akad. dr. Renato LUKAČ;
-pom. akad. dr. Etelka KORPIČ-HORVAT;
-pom. akad. dr. Zvonko JAGLIČIČ.

Častno razsodišče PAZU sestavljajo:

-pom. akad. dr. Zdenka ČEBAŠEK-TRAVNIK;
-pom. akad. dr. Jože NEMEC;
-akad. pom. akad. dr. Igor EMRI.

Mandat 2010-2014
Mandat 2006-2010
Mandat 2002-2006

PAZU ima naslednje komisije:

-Stalne komisije
Komisija PAZU za dodelitev nagrade za izjemno uspešno doktorsko disertacijo.

-Občasne komisije
Komisija PAZU za dodelitev Pomurske raziskovalne nagrade.